Alle nye uddannelsessteder skal forelægges Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere til godkendelse.

 

Begrænsning i antal uddannelsespladser

1) Læremestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse, kan ansætte 1 elev pr. faglært.

2) Nyetablerede virksomheder, - også uden ansatte, kan ved ansøgning til fællesudvalget godkendes til 1 elev. Såfremt virksomheden senere ønsker at ansætte en ny elev, sker den endelige godkendelse af virksomheden, såfremt uddannelsen for den første elev er forløbet tilfredsstillende.

3) Når en elev bliver udlært, kan der først ansættes en ny elev ud fra ovennævnte regler, når virksomheden opfylder kravene.
Der kan i specielle tilfælde ansøges om dispensation til en overlapning i op til max. 1/2 år, hvis virksomheden har et velbegrundet ønske til ansættelsen. Der skal i alle tilfælde ske behandling i fællesudvalget om overlapningen.

 

Uddannelsesaftaler

Uddannelsesaftaler kan hentes her

Hvor skal uddannelsesaftalen sendes til?

Når uddannelsesaftalen er udfyldt - det gælder også ophævelse af en aftale, så skal den altid fremsendes til den skole hvor eleven modtager sin undervisning. Alt for mange sender aftalen til Det Faglige udvalg for Frisører og Kosmetikere, hvilket betyder unødigt arbejde og omkostninger for alle.

 

Praktikvejledning til skolen - frisør

Praktikvejledningen benyttes af virksomheden og eleven hver gang eleven skal på skole. Blanketten udfyldes i samarbejde mellem eleven og virksomheden og fremsendes til skolen inden eleven påbegynder skoleopholdet. Skolen har herefter mulighed for at tilrettelægge et specielt undervisningsforløb for eleven, hvis der er behov for dette.

Ved afslutning af hver praktikperiode udfylder praktikstedet en praktikerklæring.

Praktikerklæringen oplyser, om eleven har nået målene for praktikperioden og angiver praktikstedets vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Praktikerklæringen kan vedhæftes et hjælpeskema, som indeholder oplysninger om, hvilke praktikmål eleven har arbejdet med i praktikperioden, og hvilket niveau eleven har nået.

Skolerne skal oplyse praktikstederne om, hvilket skema der bruges lokalt.

Elever, der ikke har opnået bedømmelsen "godkendt" i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Praktikerklæring efter sidste praktikperiode samt skolebeviset danner tilsammen grundlaget for, at eleven kan gå op til den ordinære svendeprøve.

Praktikerklæring og hjælpeskema udleveres af skolen. Udfyldt praktikerklæring og hjælpeskema udleveres til eleven og til skolen.

Arbejde efter skoletid

Blanketten kan hentes nederst på denne side.

Vedhæftninger
FilFilstørrelse
Download denne fil (Arbejde efter skoletid.pdf)Ansøgning om arbjede efter skoletid84 kB

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset