En skole gjorde os for nogle år siden opmærksom på, at en elev ikke kunne indgå en uddannelsesaftale med sig selv. Vi bad UVM om en redegørelse for dette. Følgende svar blev modtaget:

Undervisningsministeriet ved Erhvervsskoleafdelingen kan oplyse, at praktikuddannelse i en erhvervsuddannelse foregår på grundlag af en uddannelsesaftale, som indgås mellem en elev og en virksomhed, der er godkendt hertil af det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 31, stk. 1, sammenholdt med § 48, stk. 1, hvoraf det tillige fremgår, at en uddannelsesaftale er en betingelse for uddannelsens gennemførelse.

Efter Undervisningsministeriets opfattelse kan ejeren af en virksomhed ikke indgå aftale med sig selv - eller med en ansat i sin egen virksomhed som "læremester". Loven forudsætter at eleven er ansat i praktikvirksomheden, og at "læremesteren" er elevens arbejdsgiver.

Lovgivningen har derfor også taget højde for elever der ønsker at gå i lære i egen virksomhed. Det er da loven om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) der følges. Det faglige udvalg skal i medfør af lovens § 57 helt eller delvis kunne godskrive beskæftigelse, f.eks. i egen virksomhed, i praktikuddannelsen, hvis beskæftigelsen giver grundlag for det og om faglig forsvarlig oplæring finder sted. Skoleundervisningen kan gennemføres uden en uddannelsesaftale. Hvorvidt eleven selv skal betale skoleopholdet, da skolen kun modtager delvis tilskud til undervisningsudgifterne, er der usikkerhed om, da det vurderes i de enkelte tilfælde. En kendsgerning er det imidlertid, at i det omfang uddannelsen gennemføres uden en uddannelsesaftale som åben uddannelse, kan der ikke ydes lønrefusion fra AER.

 

Seneste nyt 2012

Elev i egen virksomhed er ikke længere muligt.

Ministeriet for Børn og Undervisning har meddelt Frisør- og kosmetikerfagets fællesudvalg, at Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 20. december 2011, har truffet en afgørelse, som bl.a. indebærer, at en virksomhedsejer ikke kan indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev i en erhvervsuddannelse, heller ikke selv om der er ansat uddannet personale i virksomheden, som kan forestå den faglige del af elevens (ejerens) praktikuddannelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at praktikuddannelse i en erhvervsuddannelse foregår på grundlag af en uddannelsesaftale, der indgås mellem en elev og en virksomhed, der er godkendt hertil af det faglige udvalg, jf. § 31, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser sammenholdt med § 48, stk. 1, hvoraf det tillige fremgår, at en uddannelsesaftale er en betingelse for uddannelsens gennemførelse.

Ingen kan i retlig forstand indgå en gyldig aftale med sig selv, og ejeren af en virksomhed, eller, hvis virksomheden er et selskab, en person som efter bemyndigelse optræder i ejerens sted, kan derfor ikke indgå en uddannelsesaftale med sig selv som elev.

En uddannelsesaftale i erhvervsuddannelseslovens forstand indebærer et ansættelsesforhold med uddannelsesperspektiv, som er en gensidig bebyrdende og begunstigende aftale, og som bl.a. indebærer, at arbejdsgiveren har instruktionsbeføjelse over en elev.

Ministeriet tilkendegiver i sin meddelelse, at en aftale af den nævnte art er ugyldig.

Gældende for frisør- og kosmetikerfaget, så er det også den udmelding, der gennem en del år er givet fra Frisør- og kosmetikerfagets fællesudvalg, hvilket også fremgår af vores hjemmeside. Men alligevel er det lykkes enkelte at "snyde systemet", da skolerne uden at undersøge det, har godkendt flere aftaler. En konkret sag har rejst problemet, og vedkommende mester, der nu har fået sin uddannelse i sin egen salon, vil komme til at betale alt tilskud fra AER tilbage, ligesom der vil komme en regning fra skolen, da der skal betales for skoleopholdene.

Der er ingen tvivl om, at hele branchen finder det er godt, at det nu stoppes, at en elev ikke længere kan gå i lære i sin egen salon.

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset