Gældende fra 1. juli 2014

Når skolen har udstedt skolebevis, indstilles eleven af skolen til svendeprøven. Prøven afholdes efter sidste skoleperiode og så tæt på elevens udlæringstidspunkt som muligt. For elever der er påbegyndt den 4 årige frisøruddannelse, afvikles svendeprøven som følger:

 

Indstilling til svendeprøven.

Forårsprøven

Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til frisørfagets svendeprøvekommission medio august. I december fremsender skolen den endelige tilmelding. I februar fremsender frisørfagets svendeprøvekommission spejlnummerlister til skolerne.

 

Efterårsprøven

Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til frisørfagets svendeprøvekommission primo marts. Medio august fremsender skolen den endelige tilmelding. I september fremsender frisørfagets svendeprøvekommission spejlnummerlister til skolerne.

Skolen kan fremsende rettelser til den endelige liste, såfremt en elev ikke skulle opnå skolebevis.

For elever der afslutter uddannelsen i perioden 1. oktober - 31. marts afvikles svendeprøven ca. 1. - 30. november og for elever der afslutter uddannelsen i perioden 1. april - 30. september afvikles svendeprøven ca. 15. april - 31. maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber. Svendeprøven aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode.

Svendeprøvedisciplinerne kan senest 4 uger før svendeprøvens afvikling hentes på hjemmesiden.

I tilfælde, hvor elevens uddannelsesaftale er påbegyndt på datoer der bevirker, at sidste skoleperiode eller svendeprøven ikke kan afvikles inden udløbet af uddannelsesaftalen, vil Frisørfagets Fællesudvalg i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 59 træffe afgørelse om en forlængelse af elevens uddannelsestid. Fællesudvalget vil i disse situationer træffe afgørelse om en evt. forhøjet elevløn for denne periode, normalt udgørende dimittendsatsen. Virksomheden skal i disse tilfælde selv foranledige, at uddannelsesaftalen bliver forlænget, hvilket sker ved henvendelse til den skole, hvor eleven modtager sin undervisning.

Prøven afvikles i henhold til bekendtgørelse 136 af 28. februar 2008 - Bekendtgørelse om uddannelsen til frisør.

 

Betaling af prøven

Elevens læremester opkræves et gebyr, som skal dække frisørfagets svendeprøvekommission samlede udgifter til svendeprøven. Beløbet dækker bl.a. udgifter til skolen, skuemestre, tilforordnede, samt frisørfagets svendeprøvekommission øvrige udgifter i forbindelse med svendeprøvens afvikling. Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring, produkter o.l., afholdes af læremesteren og er således ikke inkluderet i det opkrævet gebyr.

Eleven og læremesteren skal fremskaffe de modeller, der skal benyttes til den pågældende prøve. Dette kan også ske i samråd med skolens lærere. Følgende personer må ikke benyttes som modeller: Ulærte frisører, frisørelever samt personer der går på eller har gennemgået en privat frisøruddannelse.

 

Vilkårene for afholdelse af ny svendeprøve:

Såfremt en elev ikke opnår et tilfredsstillende resultat ved svendeprøven - det vil sige karakteren 2,0, skal eleven tilbydes en ny prøve, i henhold til bekendtgørelsen til Frisør:

6.5.2. Elever, der ikke består svendeprøven, har ret til en ny svendeprøve i de discipliner, der ikke er bestået. Hvis eleven er forhindret i at deltage i eller fuldføre svendeprøven på grund af sygdom, har eleven ret til en svendeprøve på et senere tidspunkt. Det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) fastsætter tidspunktet for prøven. Eleven kan normalt kun deltage i en svendeprøve 2 gange. Det faglige udvalg kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra.

6.8. Elever kan indgive klage til det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) over forhold vedrørende svendeprøven, hvis klagen er begrundet i forhold tilsvarende reglerne om klager over prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. Klager over svendeprøven skal indgives til det faglige udvalg (frisørfagets svendeprøvekommission) senest 2 uger efter, resultatet for svendeprøven er meddelt eleven.

Elever der ikke har bestået svendeprøven, indkaldes til en nye prøve i de discipliner der ikke er bestået med beståelseskarakteren.

De elever der skal op til en ny prøve vil, efter det svendeprøvekommissionens skøn, blive samlet på en eller flere skoler.

Elever der skal op til en ny prøve, kan kun opnå betegnelsen "antaget".

 

Betaling af den nye prøve.

Alle læremestre, der har en elev der ikke har bestået den ordinære svendeprøve vil blive opkrævet et nyt svendeprøvegebyr, som skal dække svendeprøvekommissionens samlede udgifter til den ekstra svendeprøve. Beløbet dækker bl.a. udgifter til skolen, skuemestre, tilforordnede, samt svendeprøvekommissionens øvrige udgifter i forbindelse med svendeprøvens afvikling. Elevens - samt modellernes udgifter, herunder rejse, ophold, fortæring o.l., afholdes af læremesteren og er således ikke inkluderet i det opkrævet gebyr.

 

Vedhæftninger
FilFilstørrelse
Download denne fil (Frisørfagets bedømmelsesplan 2021.pdf)Frisørfagets bedømmelsesplan 2021513 kB

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset