Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden. Aftaleformularen kan rekvireres på nærmeste tekniske skole.

Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at virksomheden er godkendt af det faglige udvalg for det pågældende fag. Såfremt en elev endnu ikke er myndig, skal vedkommende have forældremyndighedens tilladelse til at tegne uddannelsesaftalen. På uddannelsesaftalen skal det desuden anføres, hvilken teknisk skole parterne ønsker eleven optaget på.

 

Prøvetid

De første tre måneder i virksomheden betragtes som en gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen ikke opsiges af den ene part, men kun såfremt parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, såfremt forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. I beregningen af prøvetidens længde skal skoletiden ikke medregnes. Der kan således være tale om, at elevens prøvetid kan ligge på begge sider af et skoleophold.

Hvis en aftale misligholdes, og der ikke er enighed om dette, er der tale om en tvistighed. En tvistighed mellem en elev og en virksomhed skal indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at forlige parterne.

 

Tilskudsregler

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) yder virksomheden delvis refusion af lønudgifterne under deltagelse i skoleuddannelsen.

Virksomheden skal udbetale transportgodtgørelse til elever under skoleopholdene, såfremt der er mere end 20 km transport i alt til og fra skolen. Det udbetalte beløb refunderes efterfølgende delvist af AER. Transportomkostningerne kan enten være billigste offentlige transportmuligheder eller en fast kilometertakst ved benyttelse af eget køretøj.

Se fagets uddannelsesregler.

 

Forlængelse af uddannelsestiden

Den fastsatte uddannelsestid kan forlænges, såfremt eleven er fraværende fra virksomheden på grund af sygdom, graviditet, barselsorlov, adoption eller modtager supplerende skoleundervisning.

Specielt vedrørende sygdom er reglen, at hvis eleven er sygemeldt i mere end 10% af den samlede uddannelsestid, kan uddannelsesaftalen forlænges med et tilsvarende tidsrum.

Desuden kan aftalen forlænges, såfremt eleven har nedsat arbejdstid på grund af særlige forhold.

En aftale om forlængelse skal altid godkendes af det faglige udvalg. Aftalen "Tillæg til uddannelsesaftalen" kan rekvireres på teknisk skole og skal, på samme måde som uddannelsesaftalen, returneres til skolen for at blive registreret.

Kontakt Uddannelsesudvalget på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Afkortning af uddannelsestiden

Det faglige udvalg kan bestemme, at en uddannelsesaftale skal afkortes på grund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring. Teknisk skole kan på samme måde fritage for dele af skoleuddannelsen, såfremt eleven tidligere har erhvervet tilsvarende kvalifikationer. Hvis skolen afkorter skoletiden, skal det faglige udvalg eventuelt træffe afgørelse vedrørende ændring af den samlede uddannelsestid (mere end 4 uger).

Det faglige udvalg kan godkende en afkortning op til 6 måneder før uddannelsesaftalens normale udløb. Betingelsen er, at virksomheden er indforstået, samt at alle skoleperioder og svendeprøve er gennemført og bestået.

 

Afbrydelser, orlov eller ophør af læreforholdet

Elever er omfattet af "Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel" og herunder reglerne om anmeldelse og dokumentation.

Såfremt eleven i gentagelsestilfælde, uden rimelig grund, ikke skaffer dokumentation for forsømmelserne på grund af sygdom, har virksomheden, i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, ret til at ophæve uddannelsesaftalen uden varsel. Se i øvrigt under "Prøvetid".

Hvis en elev under skoleophold, uden lovlig grund, udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler, kan vedkommende udelukkes fra fortsat undervisning. En sådan udelukkelse medfører, at uddannelsesaftalen bortfalder.

 

Lønforhold

Den løn, som virksomheden skal betale til eleven under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen.

Satserne skal følge overenskomsten indgået mellem Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og Danmarks Organisation for selvstændige Frisører og Kosmetikere - dofk.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende løn til elever, kan man kontakte ovennævnte faglige organisationer og rekvirere overenskomsten.

Overenskomsten kan hentes her på hjemmesiden.

 

Ferie

Elever er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

Feriegodtgørelsen udgør 12,5% af den samlede arbejdsløn. Der kan ikke ydes feriegodtgørelse af betaling for befordring. Ved beregning af feriegodtgørelse ses der bort fra løn, der er udbetaltunder ferien, og ydet feriegodtgørelse.

Den årlige ferie udgør 5 uger (30 hverdage inkl. normale fridage).

I det første og andet ferieår (ferieperioden går fra 2. maj til 1. maj følgende år), efter at læreforholdet er påbegyndt, samt hvis læreforholdet er påbegyndt inden 1. juli, har eleven også ret til ferie som angivet. Har eleven ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedagene, giver virksomheden eleven almindelig elevløn i de resterende antal dage.

Holdes en virksomhed lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 1. maj, har elever, som er antaget den 1. juli eller senere i samme ferieår, ret til almindelig elevløn for de feriedage, som de ikke har optjent ret til feriegodtgørelse for - dog højst for én uge.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende beregning af ferie eller feriegodtgørelse, kan man kontakte sin fagforening.

Barselsorlov

Gravide kvinder i arbejde har ret til barselsorlov med dagpenge fra 4 uger før fødslen.

Efter fødslen har forældrene tilsammen ret til 24 ugers barselsorlov. De første 14 uger efter fødslen er dog moderens alene. Faderen har ret til at holde orlov med dagpenge sammen med moderen og barnet 2 uger lige efter fødslen, eller efter at barnet er kommet hjem fra f.eks. hospitalet.

 

Særlige regler vedrørende handicappede

Skolerne kan tilbyde særlig støtte til elever med specialpædagogiske behov (f.eks. læsevanskeligheder). Andre personer med handicap, der kræver særligt udstyr eller personlig assistance, kan henvende sig til skolen, der sammen med ministeriet kan tilrettelægge eventuelle hjælpeforanstaltninger for undervisningen og praktikopholdet. Nærmere oplysning vedrørende støttemulighederne kan fås ved henvendelse hos Undervisningsministeriets Erhvervs Skoleafdeling eller ved henvendelse til skolen.

 

Forsikring

På skolen: Elever, som har oprettet en uddannelsesaftale, er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under al undervisning.

I virksomheden: Eleven er omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomheden.

Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomheden skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Elever, som endnu ikke har fået oprettet uddannelsesaftale med en virksomhed, vil under værkstedslignende undervisning være dækket af Undervisningsministeriets erstatningsordning.

 

Voksenelever - fyldt 25 år

I frisørfaget kendes begrebet "voksenelev" rent lønmæssig ikke. Det skyldes, at organisationerne er enige om, at såfremt der indføres en voksenløn, som eks. kunne være fagets garantiløn, så vil voksne elever ikke kunne finde en læreplads i frisørfaget. Det skyldes, at frisørfaget kan få alle de unge ansøgere den enkelte virksomhed har behov for, og da denne gruppe kun skal have almindelig elev-løn, vil vokseneleverne få vanskeligheder med at finde en læreplads.

Organisationerne er derfor enige om:

1. Når der er oprettet en uddannelsesaftale, skal der, uden hensynstagen til elevens alder, kun betales elevløn i henhold til overenskomsten.

2. Aftales der mellem parterne en højere løn end den almindelige elevløn, skal denne løn følges i hele læreforløbet, da en aftalt løn ikke må nedsættes i ansættelsesforløbet.

 

Frihed til lønaftale

Det står således parterne frit for ved voksenelever, at aftale en højere løn, som kan være en hvilken som helst løn i hele læreforløbet.

 

Aldrig mindre løn end elevløn

Såfremt der indgås specielle lønaftaler, må der ikke udbetales en elevløn der er mindre end de oplyste satser i overenskomsten, gældende for elever. 

 

Merit til voksenelever 

Læs om reglerne i fagets bekendtgørelse.

 

 

 

Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere

Vesterbrogade 6D, 4.sal.
1620 København V

Telefon 32 54 50 55

 

Produktion: Reprohuset